เมนูหลัก
 
 
::ประวัติโรงเรียน::
::ปรัชญาของโรงเรียน::
::วิสัยทัศน์(Vision)::
::อัตลักษณ์::
::เป้าหมาย::
::ภารกิจหลัก(Misson)::
Member Login
 
Username
Password
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< กุมภาพันธ์ : 2019 >>

อา

พฤ

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
 
หลักสูตรวิชาชีพ
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาพณิชยกรรม

::พยากรณ์อากาศ::
 
::ราคาน้ำมัน PTT::
 
Distance Learning Foundation
 
ข่าวสารน่ารู้
 
วิธีพับกล่องนม
 
การศึกษา
 
 
ลงทะเบียน
 
เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

Edugether คือ ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน(Course Management System), ห้องสมุดเสมือน(Digital Library) และตลอดจนบริการที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้ใช้บริการ www.chitraladaschool.net ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก" โดยมีข้อตกลงในการใช้งาน ดังนี้

ข้อตกลงสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน(Course Management System)

  • การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
  • ห้ามสมาชิกเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
  • สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกเอง และ/หรือ ระบบโดยรวม หากมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
  • ห้ามสมาชิกให้บริการ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ในกระดานข่าวของต่างๆ (Message Board)
  • ห้ามใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ www.chitraladaschool.net
  • ห้ามใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตาม กฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
  • ห้ามใช้เว็บไซต์ www.chitraladaschool.net ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่บุคคลอื่น
  • ข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมที่จะให้เป็นวิทยาทานทางด้านการศึกษา ที่มิใช่ทางการค้า
  • สมาชิกจะไม่พยายามเข้าใช้เครื่องมือที่มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ ไม่พยายามบุกรุก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ www.chitraladaschool.net
  • ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบคุณลักษณะบางประการของบริการออกด้วยวิธีการ เวลา และด้วยเหตุผลใดก็ได้
  • สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อ
    • ข้อมูลใดๆ ที่สมาชิกเผยแพร่
    • กระทำของบุคคลที่ 3 ในการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีสมาชิกของสมาชิก
    • การถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต
    • ไวรัสหรือคุณสมบัติที่ปิดกันการทำงานซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงหรือการใช้บริการของสมาชิก
    • การเข้ากันไม่ได้ระหว่างบริการและฮาร์ดแวร์
    • การสูญเสียข้อมูล ความล่าช้าหรือล้มเหลวของกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล
  • หากสมาชิกต้องการใช้พื้นที่เกินกว่า 50 MB สมาชิกจะต้องชำระค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  • สมาชิกมีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุดเสมือน(Digital Library) โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานสำหรับการใช้งานห้องสมุดเสมือน(Digital Library)
  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
  • ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่สมาชิกนั้นๆ เพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
  • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงสำหรับการใช้งานห้องสมุดเสมือน(Digital Library)

  • สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานห้องสมุดเสมือนมีค่าใช้บริการในการเรียกดูข้อมูล และสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการแต่เพียงผู้เดียว แต่หากเป็นการบริการเรียกดูข้อมูลที่ไม่เสียค่าบริการ สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าบริการ
  • วิธีการชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการจะหักค่าบริการจากจำนวน Airtime ของสมาชิก
  • Airtime ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งานและสามารถสะสมยอด Airtime เพื่อใช้บริการต่อไปได้เรื่อยๆ แต่จะไม่สามารถเรียกคืนเป็นเงินได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
  • สมาชิกสามารถเติม Airtime ผ่านเว็บไซต์
  • หากจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากการใช้บริการมียอดจำนวนมากกว่าจำนวน airtime ที่สมาชิกมีอยู่ สมาชิกจะไม่สามารถรับบริการได้
  • สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบโดยรวม หากมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
  • ผู้ให้บริการให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ทั้งหมด ด้วยความผิดพลาดทั้งปวงที่มีอยู่แก่สมาชิก โดยสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งในเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความถูกต้อง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและไม่ให้การรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น
  • สมาชิกยอมรับว่าจะไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์
  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การกำหนดและเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการเรียกดูข้อมูล โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะ
  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ผู้ให้บริการจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อตกลงทุกข้อทุกประการที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยทันที ฉะนั้นก่อนกดปุ่มยอมรับ กรุณาทำความเข้าใจกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่