ข่าวล่าสุด
:: ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานในการเรียนในสถานประกอบการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา
:: มอบโบให้แก่คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
:: “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” คณะครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันกล่าวปฏิญญาไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่”
:: ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) นำคณะครู นักเรียนระดับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
:: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
:: ขอต้อนรับ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
:: การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
:: วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
:: การประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาประเทศไทย
:: พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8
:: คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560