เมนูหลัก
 
 
::ประวัติโรงเรียน::
::ปรัชญาของโรงเรียน::
::วิสัยทัศน์(Vision)::
::อัตลักษณ์::
::เป้าหมาย::
::ภารกิจหลัก(Misson)::
Member Login
 
Username
Password
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< พฤศจิกายน : 2018 >>

อา

พฤ

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
 
หลักสูตรวิชาชีพ
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาพณิชยกรรม

::พยากรณ์อากาศ::
 
::ราคาน้ำมัน PTT::
 
Distance Learning Foundation
 
ข่าวสารน่ารู้
 
วิธีพับกล่องนม
 
การศึกษา
 
 
 
NBKlgq.jpg
 
 
“คณะครูวิชาชีพร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ”
     รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) คณะครู อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมศึกษาดูงาน และประชุมปรึกษาหารือทางวิชาการ ในการส่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นักเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าฝึกสหกิจศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการและความร่วมมือการเรียนในระบบทวิภาคี  ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม  2561 เวลา 11.45 – 16.00 น.  โดยทางโรงเรียนฯ  ได้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน ดังนี้
1. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง การศึกษาระบบทวิภาคี  และหาแนวทางรับนักศึกษาทิวภาคี
2. เยี่ยมชมสภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานประกอบการ  เช่น โรงอาหาร  จุดพักผ่อน  สนามกีฬา และ อื่นๆ ในสถานประกอบการ  
     ทำให้คณะผู้เยี่ยมชมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรง  เพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ และได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาในการเลือกเรียนระบบทวิภาคีต่อไป
 BjNZEI.jpg
BjNcXP.jpg
 
 
“คณะครูวิชาชีพร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ”
     ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ได้มอบหมายให้งานทวิภาคี เข้าร่วมศึกษาดูงาน และประชุมปรึกษาหารือทางวิชาการ กับหอการค้าเยอรมัน -ไทย และบริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยได้รับการประสานงานจากคุณวนโศภิน  เกษมศรี ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท บี.กริม แอนด์ โก จำกัด  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ และร่วมประชุมหารือทางวิชาการ ในการส่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าฝึกงานประสบการณ์ทางอาชีพ ด้วยระบบสหกิจศึกษา และนักศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เกี่ยวกับความร่วมมือการเรียน การสอนในระบบทวิภาคีใน บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด  โดยทางโรงเรียนฯ  ได้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน ดังนี้
1. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อวางแผนความร่วมมือการศึกษาระบบทวิภาคี  และแนวทางรับนักศึกษาระบบทวิภาคี
2. เยี่ยมชมสภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานประกอบการ  เช่น โรงอาหาร  จุดพักผ่อน  สนามกีฬา และ อื่นๆ ในสถานประกอบการ  
     ทำให้คณะผู้เยี่ยมชมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรง  เพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ และได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใน   การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการเลือกเรียนระบบทวิภาคีต่อไป
 Bj4Qo9.jpg
 
 
นักเรียนดนตรีไทย  อบรมเชิงปฏิบัติการ  “ การซ่อมเครื่องดนตรีไทย ”
      
       ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้มอบหมาย ให้ฝ่ายวิชาการ  ส่งนักเรียนสาขาวิชาสร้างเครื่องดนตรีไทย  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การซ่อมเครื่องดนตรีไทย ”  ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยครูสวรรยา  ทับแสง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสร้างเครื่องดนตรีไทย ได้นำ นักเรียน จำนวน 2 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ  ในวันศุกร์ที่ 6 และเสาร์ที่  7  กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติการซ่อมเครื่องดนตรีไทยจากช่างผู้เชี่ยวชาญในด้านการซ่อมและสร้างเครื่องดนตรีไทยอย่างใกล้ชิด ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรง ในสายอาชีพการสร้างเครื่องดนตรีไทยของตนเองได้เป็นอย่างดีต่อไป
 
NOoGhl.jpg  
 
 
นักเรียนดนตรีไทย    แสดงความสามารถพิเศษ
           ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้มอบหมาย ให้ฝ่ายวิชาการ  ส่งนักเรียนสาขาวิชาสร้างเครื่องดนตรีไทย เข้าร่วมงาน  Music Showcase 2018”  ณ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด  โดยครูธนเนตร์  ชำพาลี  หัวหน้าสาขาวิชาสร้างเครื่องดนตรีไทยได้นำ นักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ทั้งนี้ทางศูนย์การค้าฯ ได้จัดเวทีสำหรับการแสดงดนตรี ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และออกบูท จัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบเครื่องดนตรีไทยและสากล ระหว่างวันที่ 6 - 15 กรกฎาคม  2561 โดยในวันเสาร์ที่  7 กรกฎาคม 2561 ได้ร่วมการบรรเลงดนตรีไทยโชว์
          ทั้งหมดเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ซึ่งทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรง  เพิ่มพูนทักษะในการบรรเลงดนตรี รวมถึงการจัดจำหน่ายเครื่องดนตรีไทย และจะสร้างงานในสายอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดีต่อไป
NOPuV2.jpg
 
 
“ หลักสูตรระยะสั้น  อาหารไทยโบราณ ”

               ประเภทวิชาคหกรรม โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)  เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ อาหารไทยโบราณ สืบสานตำนานชาววัง ๑”  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ กมลปรีดิ์  ณ ระนอง  สอนทำขนมจีนน้ำพริกสูตรโบราณ และเชฟ นวมาศ  ลักษณ์อนันต์กูร  สอนทำขนมจีนน้ำยาปูตำรับยอดนิยม  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร ๖๐พรรษา เทพสุดาสมภพ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า  เมื่อวันศุกร์ที่  ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ฯ จำนวน ๑๕ คน  
ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรม ฯ ได้รับสูตรมาตรฐาน  และใบประกาศวุฒิบัตร ในการผ่านการอบรม อีกทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงอีกด้วย  # สามารถติดตามข่าวสาร “ หลักสูตรระยะสั้น” ของทางโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
ได้ที่ : www.chitraladaschool.net  หรือ face book  ชื่อ CDV

Bj0fY1.jpg 
Bj0hiy.jpg  

 
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
chitraladaschool
 
CDV
 
CDTC
 
::คลังทรัพยากร::
 
CDV MIS School
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   เครือข่ายกาญจนาภิเษก
   สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
   ::Full free download software1::
   ::Full free download software 2::
   ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
   สำนักข่าว INN
   ไทยโพสต์
   มติชน
   มติชนสุดสัปดาห์
   ข่าวสด
   ประชาชาติธุรกิจ
   คมชัดลึก
   ผู้จัดการ
   สยามกีฬา
   ผู้จัดการรายสัปดาห์
   ผู้จัดการรายเดือน
   โพสต์ทูเดย์
   บางกอกทูเดย์
   ฐานเศรษฐกิจ
   เส้นทางเศรษฐกิจ
   แนวหน้า
   สยามรัฐ
   Bangkok Post
   The Nation
   เนชั่นสุดสัปดาห์
   เนชั่นแชนแนล
   บ้านเมือง
   สำนักข่าว อสมท.
   BEC NEW
   IP-TV
   สำนักข่าว BBC
   กองส่งเสริมการมีงานทำ
อื่น ๆ